Lao

ໂປສເຕີສຳລັບບ່ອນເຮັດວຽກ (ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໂພສສຳລັບຜູ້ຈ້າງງານສ່ວນໃຫຍ່) / Workplace Poster (Required Posting for Most Employers)

 • ໂປສເຕີກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກປີ 2024 / 2024 Workplace Poster

ກົດໝາຍທີ່ຄອບຄຸມຜູ້ຈ້າງງານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຊີອາໂຕສ່ວນໃຫຍ່ / Laws Covering Most Seattle-Based Employers and Employees

 • ສິດທິປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໂດຍສານ / Commuter Benefits
 • ການຈ້າງງານທີ່ໃຫ້ໂອກາດຢ່າງເປັນທຳ (ການນຳໃຊ້ປະຫວັດອາດສະຍາກຳໃນການຈ້າງງານ) / Fair Chance Employment (Use of Criminal History in Employment)
 • ຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ / Minimum Wage
 • ການຈ່າຍໃຫ້ເວລາປ່ວຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ / Paid Sick and Safe Time 
 • ການຂະໂມຍຄ່າຈ້າງ / Wage Theft

ການປົກປ້ອງພະນັກງານຜ່ານແອັບ (ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມກຳນົດເວລາ) / App-Based Worker (Gig Worker) Protections

 • ການເປີດໃຊ້ງານໃຫ້ພະນັກງານຜ່ານແອັບ / App-Based Worker Deactivation 
 • ການຈ່າຍເງິນຂັ້ນຕ່ຳໃຫ້ພະນັກງານຜ່ານແອັບ / App-Based Worker Minimum Payment 
 • ການຈ່າຍໃຫ້ເວລາປ່ວຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພສຳລັບພະນັກງານຜ່ານແອັບ / App-Based Worker Paid Sick and Safe Time

ພະນັກງານເຮັດວຽກພາຍໃນເຮືອນ / Domestic Workers

ການປົກປ້ອງພະນັກງານເຮັດວຽກໃນຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການອາຫານ / Retail and Food Service Employee Protections

 • ການເກັບຮັກສາວຽກຂອງພະນັກງານເຮັດກັນຊາ / Cannabis Employee Job Retention
 • ການຈັດຕາຕະລາງທີ່ປອດໄພ (ພະນັກງານການບໍລິການອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ) / Secure Scheduling 

ການປົກປ້ອງພະນັກງານໂຮງແຮມ / Hotel Employee Protections

 • ການເກັບຮັກສາວຽກຂອງພະນັກງານໂຮງແຮມ / Hotel Employees Job Retention
 • ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານໂຮງແຮມ / Hotel Employee Safety
 • ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການດູແລດ້ານການແພດສຳລັບພະນັກງານໂຮງແຮມ / Improving Access to Medical Care for Hotel Employees
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນ ແລະ ເຫຍື່ອອາຊະຍາກຳສຳລັບພະນັກງານ / Notice of Community Advocate and Crime Victim Rights for Employees 
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດສຳລັບພະນັກງານຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມເສີມ / 2024 Notice of Rights for Employees of Ancillary Hotel Businesses
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດສຳລັບພະນັກງານໂຮງແຮມ / 2024 Notice of Rights for Hotel Employees 
 • ປົກປ້ອງພະນັກງານໂຮງແຮງຈາກການບາດເຈັບ / Protecting Hotel Employees from Injury 
 • ການຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍສະໝັກໃຈ / Voluntary Healthcare Expenditure Waiver
 • ການຍົກເວັ້ນຂໍ້ບັນຍັດໂດຍສະໝັກໃຈ / Voluntary Ordinance Waiver

ຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະລະ / Independent Contractors

 • ການປົກປ້ອງຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະລະ / Independent Contractor Protections 
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດການປົກປ້ອງຜູ້ຮັບເໝົາອິດສະລະ / Independent Contractor Protections Notice of Rights
 • ແຈ້ງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນການເຮັດວຽກ (ຕົວຢ່າງ) / Pre-Work Written Notice (Sample)
 • ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ – ຂໍ້ມູນການຊຳລະເງິນແຍກເປັນລາຍການ (ຕົວຢ່າງ) / Written Notice – Itemized Payment Information (Sample) 

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ / General Information

 • ກ່ຽວກັບ ຫ້ອງ​ການ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ແຮງ​ງານ / About OLS 
 • ສະຖານະການເຂົ້າເມືອງ  / Immigration Status

ເອກະສານທີ່ເກັບໄວຖາວອນ / Archived Materials

 • ໂປສເຕີກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກປີ 2023 / 2023 Workplace Poster
 • ການປົກປ້ອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມກຳນົດເວລາຈາກພະຍາດ COVID-19 / COVID-19 Gig Worker Protections
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດຂອງຕົວແບບພະນັກງານເຮັດວຽກພາຍໃນເຮືອນປີ 2023 / 2023 Domestic Workers Ordinance Model Notice of Rights
 • ການຈ່າຍເງິນສຳລັບອັນຕະລາຍໃຫ້ກັບພະນັກງານຮ້ານຂາຍເຄື່ອງແຫ້ງ / Grocery Employee Hazard Pay
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດສຳລັບພະນັກງານຂອງທຸລະກິດໂຮງແຮມເສີມປີ 2023 / 2023 Notice of Rights for Employees of Ancillary Hotel Businesses
 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບສິດສຳລັບພະນັກງານໂຮງແຮມ (Notice of Rights for Hotel Employees) ປີ 2023 / 2023 Notice of Rights for Hotel Employees
 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງ / Transportation Network Company Legislation

ສາມາດຂໍເອກະສານສະບັບແປນີ້ໄດ້ທີ່ (206) 256-5297 / A translated version of this document is available upon request at (206) 256-5297

Labor Standards

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Labor Standards

The Office of Labor Standards enforces Seattle’s labor standards ordinances to protect workers and educate employers on their responsibilities.